Author Archives: kng_admin

ТОО «KNG Finance» сообщает о завершении проверки консолидированной финансовой отчетности компании за 2014 год.

ТОО «KNG Finance», являющаяся банковским и страховым холдингом сообщает о завершении аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит» проверки консолидированной финансовой отчетности компании за 2014 год.

Консолидированная отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и включает в себя данные финансовой отчетности всех дочерних организаций Компании.

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2014 год, опубликована в Юридической газете от 14 октября 2015 года, № 152(2912)

«KNG Finance» ЖШС Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды

Банктік және сақтандыру холдингі болып табылатын «KNG Finance» ЖШС «КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық компаниясының Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды.
Топтастырылған есеп-қисап Халықаралық қаржылық есеп-қисап стандарттарына (ХҚС) сәйкес жасалған және Компанияның барлық еншілес ұйымдарының қаржылық есеп-қисаптарының деректерін қамтиды.
Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабы Юридическая газетаның 2014 жылғы 12 қырқүйектегі № 137(2705) санында жарияланған.

KNG Finance LLP., a banking and insurance holding, announces that audit company KPMG Audit LLP. has completed an audit inspection of its 2013 consolidated financial statements.

KNG Finance LLP., a banking and insurance holding, announces that audit company KPMG Audit LLP. has completed an audit inspection of its 2013 consolidated financial statements.
Consolidated financial statements have been prepared subject to the International Financial Reporting Standards (IFRS) and incorporates data of financial reporting of all subsidiaries of the Company.
2013 consolidated financial statements of the Company is released in the Yuridicheskaya Gazeta (Legal Newspaper) dated 12 September 2014 No. 137(2705)

ТОО «KNG Finance» сообщает о завершении проверки консолидированной финансовой отчетности компании за 2013 год.

ТОО «KNG Finance», являющаяся банковским и страховым холдингом сообщает о завершении аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит» проверки консолидированной финансовой отчетности компании за 2013 год.
Консолидированная отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и включает в себя данные финансовой отчетности всех дочерних организаций Компании.
Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2013 год, опубликована в Юридической газете от 12 сентября 2014 года, № 137(2705)

«Alliance — Өмірді Сақтандыру» сақтандыру компаниясы» АҚ атауының өзгергені туралы хабарлайды.

31.03.2014 ж. бастап «Alliance — Өмірді Сақтандыру» сақтандыру компаниясы» АҚ өз атауын «Grandes» өмірді сақтандыру жөніндегі компания» АҚ өзгертті.

Бұл шешімді 2014-2018 жж. бекітілген жаңа стратегияны іске асыру аясында компанияның жалғыз акционері «KNG Finance» ЖШС қабылдады.

«Өмірдің нәзік жағын қорғай отырып» ұраны Компания девизіне айналды. Бұл сөздер кездейсоқ таңдалып алған жоқ. Оның терең мәні бар. Бұл сөздер клиентке «Grandes» ӨСК» АҚ өмірді нәзік материя сияқты бағалайтын сенімді қорғаушы ретінде таңдап алуды ұсынады.

«Бұл Қазақстан Республикасының қаржы институты ретінде Компания дамуының жаңа асулы кезеңі, қойылған мақсатқа алғашқы қадам. Біздің міндетіміз өзімізді барлық отбасыға қаржылық қорғаныс беретін тұрақты және тәуелсіз бренд ретінде көрсету болып табылады», — деп Басқарма Төрағасы Алимгазиева Г. Б. өз пікірін білдірді.

“Alliance – Life Insurance” Insurance Company JSC announces a change of its name

             On 31.03.2014 “Alliance – Life Insurance” Insurance Company JSC changed its name to Grandes Life Insurance Company JSC.This renaming decision was made by a sole shareholder of the Company – KNG Finance Ltd. – within its new strategy approved for 2014-2018.     The Company has defined its logo as “Protecting fragile side of life”. These words were not a random choice, they contain deep meaning and offer its client to opt for Grandes Life Insurance Company JSC as a reliable defender that values life as a fragile material.          “This new milestone in the development of the Company as a financial institute of the Republic of Kazakhstan is the first step towards the set goals. Our task  is  to  gain a  reputation  of a  sustainable and independent brand that provides financial protection for the whole family,” CEO Gulnara Alimgaziyeva has expressed her view.

AО «Страховая компания «Alliance- Страхование Жизни» сообщает о переименовании

С 31.03.2014 г. АО «Страховая компания «Alliance — Страхование Жизни» изменила свое название на AO «Компания по страхованию жизни «Grandes».Данное решение было принято единственным акционером компании ТОО «KNG Finance» в рамках реализации новой стратегии утвержденной на 2014-2018 гг.Девизом для Компании стал слоган «Оберегая хрупкую сторону жизни», эти слова были выбраны не случайно, они содержат глубокий смысл и предлагают клиенту выбрать АО «КСЖ «Grandes» как надежного защитника, ценящего жизнь как хрупкую материю.«Это новая веха развития Компании как финансового института Республики Казахстан, первый шаг к поставленным целям. Нашей задачей является зарекомендовать себя как устойчивый и независимый бренд, предоставляющий финансовую защиту для всей семьи», — выразила свое мнение Председатель Правления Алимгазиева Г. Б.

KNG Finance «Альянс Полис» СҚ» акционерлік қоғамының жалғыз акционері болды

«KNG Finance» ЖШС-гі «Альянс Полис» СҚ» АҚ-дағы дауыс беруші акцияларының 11,8682 пайызын «Finance Trading» ЖШС-нен сатып алуын хабарлайды. Осылайша «KNG Finance» ЖШС-гінің «Альянс Полис» СҚ» АҚ-дағы үлесі 100 пайызға тең болды. KNG Finance компаниясының «Альянс Полис» СҚ» АҚ-дағы үлесін 100 пайызға жеткізу қаржы қызметтері нарығына маңызды қатысушы болуды көздеп отырған KNG Finance компаниясының стратегиясына лайықты келеді.

KNG Finance стала единственным участником АО «СК «Альянс-Полис»

ТОО «KNG Finance» сообщает о приобретении 11,8682% голосующих акций в АО «СК Альянс Полис» у ТОО «Finance Trading». Таким образом, доля ТОО «KNG Finance» в АО «СК Альянс Полис» на текущий момент составляет 100%. Доведение доли участия KNG Finance в СК «Альянс Полис» до 100% соответствует стратегии компании KNG Finance, которая намерена быть одним из ключевых игроков на рынке финансовых услуг.

KNG Finance Became the Only Shareholder of “Alliance Polis” IC” JSC

“KNG Finance” LLP announces it has purchased 11,8682 per cent of voting shares in “Alliance Polis” IC” JSC from “Finance Trading” LLP. The stake of “KNG Finance” LLP in “Alliance Polis” IC” JSC currently became 100 per cent. The increase of shares of KNG Finance in Alliance Polis up to 100 per cent is a part of company’s strategy to become one of the key players on the financial services market.