Author Archives: kng_admin

«KNG Finance» ЖШС Сақтандыру холдингі «Grandes» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ сату жөніндегі мәмілені аяқтады.

2016 жылғы 05 мамырда «Grandes» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ сату жөніндегі мәміле аяқталды, Компания акцияларының 100%-ы жаңа акционерлерге берілді. Осының алдында хабарланғандай, мәміле 2015 жылдың желтоқсан айынан бастап екі кезеңде жүргізілді.

Страховой холдинг ТОО «KNG Finance» завершил сделку по продаже АО «Компания по страхованию жизни «Grandes»

05 мая 2016 года была завершена сделка по продаже АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», 100% акций Компании переданы новым акционерам. Как ранее сообщалось сделка была осуществлена в два этапа, начиная с декабря 2015 года.

«KNG Finance» ЖШС сақтандыру холдингі «Grandes» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ты сатады

2015 жылғы 14 желтоқсанда «KNG Finance» ЖШС «Grandes» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ты сату туралы шешім қабылдады.

«Мәміле «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ арқылы екі кезеңде жүргізілетін болады, олардың нәтижесі бойынша барлық 100%  акция жаңа акционерлерге берілетін болады» — деп хабарлады «KNG Finance» ЖШС баспасөз қызметі.

Страховой холдинг ТОО «KNG Finance» продает АО «Компания по страхованию жизни «Grandes»

14 декабря 2015 года ТОО «KNG Finance» принял решение осуществить продажу АО «Компания по страхованию жизни «Grandes».

«Сделка будет осуществлена через АО «Единый регистратор ценных бумаг»  двумя этапами, по результатам которых все 100% акций будут переданы новым акционерам»- сообщили в пресс службе ТОО «KNG Finance»

KNG Finance LLP., a banking and insurance holding, announces that audit company KPMG Audit LLP. has completed an audit inspection of its 2014 consolidated financial statements.

KNG Finance LLP., a banking and insurance holding, announces that audit company KPMG Audit LLP. has completed an audit inspection of its 2014 consolidated financial statements.
Consolidated financial statements have been prepared subject to the International Financial Reporting Standards (IFRS) and incorporates data of financial reporting of all subsidiaries of the Company.
2014 consolidated financial statements of the Company is released in the Yuridicheskaya Gazeta (Legal Newspaper) dated 14 October 2015 No. 152(2912)

«KNG Finance» ЖШС Компанияның 2014 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды

Банктік және сақтандыру холдингі болып табылатын «KNG Finance» ЖШС «КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық компаниясының Компанияның 2014 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды.

Топтастырылған есеп-қисап Халықаралық қаржылық есеп-қисап стандарттарына (ХҚС) сәйкес жасалған және Компанияның барлық еншілес ұйымдарының қаржылық есеп-қисаптарының деректерін қамтиды.

Компанияның 2014 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабы Юридическая газетаның 2015 жылғы 14 казанынан № 152(2912) санында жарияланған.

ТОО «KNG Finance» сообщает о завершении проверки консолидированной финансовой отчетности компании за 2014 год.

ТОО «KNG Finance», являющаяся банковским и страховым холдингом сообщает о завершении аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит» проверки консолидированной финансовой отчетности компании за 2014 год.

Консолидированная отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и включает в себя данные финансовой отчетности всех дочерних организаций Компании.

Консолидированная финансовая отчетность Компании за 2014 год, опубликована в Юридической газете от 14 октября 2015 года, № 152(2912)

«KNG Finance» ЖШС Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды

Банктік және сақтандыру холдингі болып табылатын «KNG Finance» ЖШС «КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық компаниясының Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды.
Топтастырылған есеп-қисап Халықаралық қаржылық есеп-қисап стандарттарына (ХҚС) сәйкес жасалған және Компанияның барлық еншілес ұйымдарының қаржылық есеп-қисаптарының деректерін қамтиды.
Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабы Юридическая газетаның 2014 жылғы 12 қырқүйектегі № 137(2705) санында жарияланған.